کارکنان گروه نشریات و کتب و نمایشگاه های دائمی کتاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 

  الهه نوری

   کارشناس گروه نشریات و کتب دانشگاه

 

            

          کارکنان فروشگاه و نمايشگاه دائمي کتاب

    مهندس احمد واسعی (مدیریت اجرایی فروشگاه و نمایشگاه کتاب)
    رمضان فهیمی (مسئول فروشگاه و نمایشگاه کتاب)            
    مهندس زوبين هاديزاده (مسئول کامپيوتر و متصدي فروش)
    حسن رضایی (متصدي فروش)
    سيد رضا حسيني (متصدي فروش)
    محمد حسین محمدی (متصدي فروش)
    اسماعيل ثنايي (مسئول حسابداري)
    رمضان نظر زاده (مسئول خدمات)

 


 

               مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی / تلفن:05138514300 / نمابر: 05138513400 / کد پستی:9137673119/ پست الکترونیک: publication[at]mums.ac.ir