صورت جلسات شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد


  1393/02/17  دویست و سی و پنجمین جلسه   1393/03/28   دویست و سی و ششمین جلسه
  1393/04/11
دویست و سی و هفتمین جلسه   1393/05/22
 دویست و سی و هشتمین جلسه
  1393/07/02  دویست و سی و نهمین جلسه   1393/08/21  دویست و چهلمین جلسه
  1393/10/03  دویست و چهل و یکمین جلسه   1393/10/24  دویست و چهل و دومین جلسه
  1393/12/20  دویست و چهل و سومین جلسه   1394/02/16  دویست و چهل و چهارمین جلسه
  1394/03/27  دویست و چهل و پنجمین جلسه   1394/06/11
 دویست و چهل و ششمین جلسه
1394/07/29 دویست و چهل و هفتمین جلسه 1394/08/27  دویست و چهل و هشتمین جلسه
1394/10/23 دویست و چهل و نهمین جلسه 1394/12/19 دویست و پنجاهمین جلسه
1395/02/30 دویست و پنجاه و یکمین جلسه 1395/04/03 دویست و پنجاه و دومین جلسه
1395/06/11 دویست و پنجاه و سومین جلسه 1395/08/13 دویست و پنجاه و چهارمین جلسه
1395/09/18 دویست و پنجاه و پنجمین جلسه 1395/11/21 دویست و پنجاه و ششمین جلسه
1395/12/26 دویست و پنجاه و هفتمین جلسه 136/03/25 دویست و پنجاه و هشتمین جلسه
1396/04/08 دویست و پنجاه و نهمین جلسه 1396/05/19

دویست و شصت و مین جلسه

1396/08/04 دویست و شصت و یکمین جلسه   1396/08/25  دویست و شصت و دومین جلسه
1396/10/14 دویست و شصت و سومین جلسه  1396/11/19  دویست و شصت و چهارمین جلسه
1396/12/24  دویست و شصت و پنجمین جلسه   1397/03/03   دویست و شصت و ششمین جلسه
1397/04/30   دویست و شصت و هفتمین جلسه 1397/06/22    دویست و شصت و هشتمین جلسه

 

 

 


 

 

 


 


 

 


  

               مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی / تلفن:05138514300 / نمابر: 05138513400 / کد پستی:9137673119/ پست الکترونیک: publication[at]mums.ac.ir