پژوهشگر محترم و ارجمند

احتراما به اطلاع میرساند، در جشنواره هفته پژوهش و فناوري دانشگاه،کتب برگزيدهتالیفی، ترجمه و تاليف فصلي از كتب بين المللي كه در سال 1396 براي اولين بار به چاپ رسيده باشند، انتخاب و مورد تقدير قرار خواهند گرفت. مبناي ارزيابي ثبت و تاييد اثر در سامانه پژ‍وهان خواهد بود. نويسندگاني كه كتب خود را در انتشارات غير دانشگاه علوم پزشكي مشهد و يا انتشارات خارجي به چاپ رسانده اند ضروري است يك نسخه از كتاب را تا تاريخ 28آبان ماه تحويل واحد انتشارات دهند در صورت عدم تحویل، این کتب جهت شرکت در جشنواره بررسی نخواهند شد.  
آدرس:خيابان دانشگاه، جنب داروخانه 22 بهمن، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزي، انتشارات دانشگاه، شماره تماس: 38514300 خانم نوری
 
 

 

               مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی / تلفن:05138514300 / نمابر: 05138513400 / کد پستی:9137673119/ پست الکترونیک: publication[at]mums.ac.ir