اداره انتشارات دانشگاه از واحدهای زيرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد که از تاريخ 1365 با هدف گسترش و تسهيل چاپ آثار ارزشمند اساتيد محترم به خصوص پيشکسوتان در کليه زمينه های علوم پزشکی تاسيس گرديده است. اداره انتشارات درخواست اوليه چاپ کتب تاليفي و ترجمه را (طبق فرآيندهاي تعريف شده) دريافت نموده و در شورای انتشارات دانشگاه جهت تصميم گيری مطرح می نماید.

تعداد اعضای شوراي انتشارات ۱۴ نفر بوده که به پيشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه از افراد صاحب نظر و دارای تاليفات در تخصصهاي مختلف و با ابلاغ حکم عضويت به مدت دو سال از طرف رياست محترم دانشگاه انتخاب مي گردند. اين شورا که هر سه هفته يکبار روزهایچهارشنبه تشکيل جلسه ميدهد اهداف ذيل را دنبال مي نمايد:

               مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی / تلفن:05138514300 / نمابر: 05138513400 / کد پستی:9137673119/ پست الکترونیک: publication[at]mums.ac.ir