فهرست موضوعی کتب منتشره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  پزشکی           پرستاری
    دندانپزشکی     مامایی
    داروسازی     بهداشت
    روانپزشکی     پیراپزشکی
    عمومی                     مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی / تلفن:05138514300 / نمابر: 05138513400 / کد پستی:9137673119/ پست الکترونیک: publication[at]mums.ac.ir