کتب PDF انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزاسیون تالیف: دکتر حاجی زاده صفار 1393
 واژه شناسی پزشکی برای دانشجویان رشته هوشبری تالیف: فریبا سلحشور و همکاران 1394
 مسیرهای بیوشیمیایی درگیر در نوروپاتی دیابت تالیف: دكتر پریچهر حناچی و همکاران 1395
 خودآموز تحلیل بقا (ویرایش سوم) ترجمه: علی رضا سلطانیان و همکاران  1396
 بهینه سازی کاربردی واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تالیف: خدیجه جام یالاحمدی و همکاران  1396
 دانستنی های شیر دهی تالیف: آذین نیازی، صدیقه یوسف زاده  1397
 

نانوزیم ها آینده ای جدید در آنزیم های مصنوعی

تالیف: دکتر مجید درودی
  1397

 

 

 


 

 

 


 


 

 


  

               مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی / تلفن:05138514300 / نمابر: 05138513400 / کد پستی:9137673119/ پست الکترونیک: publication[at]mums.ac.ir