اداره انتشارات دانشگاه از واحدهای زيرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد که از تاريخ 1365 با هدف گسترش و تسهيل چاپ آثار ارزشمند اساتيد محترم به خصوص پيشکسوتان در کليه زمينه های علوم پزشکی تاسيس گرديده است. اداره انتشارات درخواست اوليه چاپ کتب تاليفي و ترجمه را (طبق فرآيندهاي تعريف شده) دريافت نموده و در شورای انتشارات دانشگاه جهت تصميم گيری مطرح می نماید.

 تعداد اعضای شوراي انتشارات 12 تا 14 نفر بوده که به پيشنهاد معاونت پژوهشی دانشگاه از افراد صاحب نظر و دارای تاليفات در تخصص هاي مختلف و با ابلاغ حکم عضويت به مدت دو سال از طرف رياست محترم دانشگاه انتخاب مي گردند. اين شورا که هر 6 هفته يکبار، تشکيل جلسه می دهد اهداف ذيل را دنبال می نمايد:

1. سياست گذاری چگونگي نشر

2. بررسی درخواست های رسيده جهت نشر کتاب

3. تعيين کتب برگزيده و اهدای جوايز در مناسبت های مختلف از جمله هفته کتاب و هفته پژوهش

4. هماهنگی لازم جهت اخذ امتياز خود آموزی کتب چاپ شده از سوی وزارت متبوع

5. چاپ و عرضه کتاب های مختلف علوم پزشکی (پزشکی- داروسازی- دندان پزشکی- پرستاری و مامايی - پيراپزشکی و بهداشت)


اداره انتشارات دانشگاه يكي از واحدهای تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه بوده که دارای وظايف و اختيارات ذيل مي باشد:

1. یپذيرش آثار پيشنهادي از طرف معاونین پژوهشی دانشكده‌های تابعه دانشگاه به منظور طرح در شورای انتشارات جهت چاپ و نشر آنها

2. تنظيم برنامه‌ها و دستور جلسات شورای انتشارات، تهيه صورت جلسه از جلسات و اجرای مصوبات شورا

3. پيگيري امور و نظارت بر کل جريان انتشارات شامل امور اداری، مالی، فنی، علمی، پژوهشی و امور مربوط به وزارت ارشاد

4. چاپ و انتشار كتب مصوب شورای انتشارات دانشگاه

5. چاپ و انتشار فصلنامه‌ها و مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه

6. تشويق و ترغيب اعضاء هيئت علمي به ترجمه و تأليف كتب علمي و درسي مورد نياز براي رشته‌هاي موجود دانشگاهي

7. عرضه و فروش انتشارات دانشگاه در نمایشگاه های داخلی و نمایشگاه بین المللی تهران

8. همكاری با مؤسسات انتشاراتی ساير دانشگاه های علوم پزشکی کشور به منظور مبادله کتاب

9. برآورد بودجه و نيازهای ساليانه مربوط به ادراه انتشارات

10. تهيه گزارش عملكرد مالي ساليانه و ارائه به شورا در پايان هر سال مالي

 

 

 

               مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزی / تلفن:05138514300 / نمابر: 05138513400 / کد پستی:9137673119/ پست الکترونیک: publication[at]mums.ac.ir