ریاست انتشارات دانشگاه

دکتر رامین صادقی (پزشکی هسته ای-دانشیار دانشکده پزشکی)

 مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

  مشهد، خیابان دانشگاه، بين دانشگاه ۱۶ و ۱۸، دانشکده بهداشت، كتابخانه مركز، اداره انتشارات

          تلفن: 38514300-051           نمابر: 38513400-051