جهت سفارش و خرید نسخ دیجیتال کتب منتشر شده انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.


http://www.faraketab.ir/content/person/6453/1


استفاده از نسخ دیجیتال کتب منتشر شده، فقط در نرم افزارهای کتابخوان فراکتاب امکان پذیر است که در سایت مذکور قابل دانلود می باشد.