لیست  کتب الکترونیکی منتشره دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 


 
 عنوان کتاب                
نام نویسنده 
سال چاپ
1 مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزاسیون تالیف: دکتر حاجی زاده صفار      1393
2 واژه شناسی پزشکی برای دانشجویان رشته هوشبری
تالیف: فریبا سلحشور و همکاران
      1394
3 مسیرهای بیوشیمیایی درگیر در نوروپاتی دیابت تالیف: دكتر پریچهر حناچی و همکاران       1395
4 خودآموز تحلیل بقا (ویرایش سوم) ترجمه: علی رضا سلطانیان و همکاران       1396
5 بهینه سازی کاربردی واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تالیف: خدیجه جام یالاحمدی و همکاران       1396